DV Mihai GUZU

语言 :    

专长 认证专家

牙科/口腔外科, 显微外科无创

临床病例

2023-09-01 15:55:59
放射学 牙科/口腔外科
2023-06-28 23:42:08
放射学 普通内科 牙科/口腔外科
2023-07-07 11:18:28
牙科/口腔外科
紧急和重症监护 牙科/口腔外科
2023-05-13 16:22:35
放射学 内科 普通内科 牙科/口腔外科
2023-05-03 13:42:43
放射学 普通内科 牙科/口腔外科 外科手术
牙科/口腔外科
牙科/口腔外科 外科手术